1.Install plugin

Cần cài và active plugin WP Data Access.

Nhớ xóa plugin trước khi rời site khách.

check-database-lp4

2.Check if upgrade successfully

3.Access database

Sau khi cài xong. Tìm trên admin sidebar, click “Data Explorer” để truy cập database.

Nên tăng số lương item trên 1 page của kết quả tìm kiếm. (VD 100 để tìm cho dễ).

maximize-results

4.Check upgraded tables

Kiểm tra xem trên site khách đã có đầy đủ bảng từ quá trình upgrade database chưa. Xem trong ảnh dưới

check-lp-upgrade-tables

 

Nếu khách chưa có đủ bảng như ảnh trên thì là khách chưa upgrade thành công. Có thể xảy ra trường hợp dưới đây.

  • Đã có bảng “wp_learnpress_user_item_results” nhưng không có các bảng backup (các bảng kết thúc là “_bk”)

Cần kiểm tra xem có phải bảng đó không có rows nào hay không. Nếu 0 có thì số “2618” ở ảnh dưới sẽ là “0”.

check-lp-upgrade-table-item-resultsTrong trường hợp trên. Thì xóa bảng “wp_learnpress_user_item_results” để hiển thị lại yêu cầu Upgrade database. Để xóa bảng, hover vào tên bảng, click Mangage rồi click Drop. Xem ảnh dưới.

delete-lp-upgrade-table-item-results

Sau khi xóa, tải lại trang, nếu thấy có thông báo yêu cầu upgrade database thì là đúng.

 

Nếu là trường hợp này thì không cần xem tiếp phần bên dưới.

5.Check version key

Trong trường hợp khách đã có đủ các bảng backup, bảng “wp_learnpress_user_item_results” có số dòng >0. Cần kiểm tra tiếp đến key “learnpress_version” trong bảng wp_options

6.Access wp_options table

Tìm bảng wp_options trong database

find-wp-options-table

Tùy vào số lượng kết quả trả về, nên sửa cho thành 1,2 trang thôi cho dễ tìm kiếm key.

maximize-results-wp-options

7.Find version keys

Sử dụng công cụ tìm kiếm (Ctrl + F), tìm key “learnpress_version”.

find-learnpress-version-key

 

8.Nếu có key learnpress_version

Nếu có key “learnpress_version” nhưng giá trị không phải 4.0.0 thì cần sửa lại thành 4.0.0

Click edit để sửa giá trị

change_key_learnpress_version

Sửa “Option value” thành 4.0.0 , sau đó click button “Submit” để cập nhật giá trị.

Xong. Sau đó thử activate lại các add-ons 4.x.x.

Nếu vẫn không được. Liên hệ dev để check tiếp.

9.Nếu không có key learnpress_version

Trong trường hợp khách đã có các bảng backup nhưng không tìm thấy 2 key này. Cần bổ sung 2 key này vào bảng wp_options.

Để thêm key. Click button “Add New”

add-value-to-table

 

Sau đó sẽ có bảng để điền giá trị muốn thêm

Option id: Không cần điền. Table tự sinh ra.

Option name: learnpress_version

Option value: 4.0.0

Sau đó click button Submit để cập nhật thay đổi.

Quay lại bảng wp_options để tìm xem key đã được thêm chưa (giá trị mới sẽ ở cuối cùng)

check-key-again

Đã thấy có key “learnpress_version” là xong. Thử activate lại các add-ons 4.x.x.

Nếu vẫn không được. Liên hệ dev để check tiếp.